Praktische informatie

Tarieven

Tarieven zijn terug te vinden bij de desbetreffende behandelingen.

 

Betaling

Sessies worden gefactureerd en dienen vooraf, of uiterlijk op de dag van aanvang van de sessie, te worden voldaan.

 

Annuleringskosten
Je afspraak annuleren kan kosteloos tot 24 uur van tevoren via telefoon of mail. Daarna wordt het consult volledig in rekening gebracht.

 

Leveringsvoorwaarden

Voorafgaand aan de behandeling, dien je een Informed consent te ondertekenen. Hierin geef je aan dat je op de hoogte bent van mijn werkzaamheden en instemt met de behandeling.

 

Privacy en AVG
JoySoulness handelt volgens de wettelijke privacyregels, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt ga je akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de privacyverklaring.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.


Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook JoySoulness voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van JoySoulness een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat niet tot een passende oplossing leiden, dan kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris wordt, ter verduidelijking, slechts ingeschakeld wanneer een onderlinge bespreking van de klacht niet tot een adequate oplossing heeft geleid.

 

Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien ook de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij JoySoulness is aangesloten.

 

Met ingang van 21 november 2023 is JoySoulness bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) aangesloten, onder NIBIG-nummer 731207. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen, om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Contact

Wanneer een onderlinge bespreking van jouw klacht niet tot de gewenste oplossing heeft geleid, kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

 

Klachtenreglement

Wil je meer inzicht krijgen in het klachtenreglement van NIBIG? Bekijk dan de website van het NIBIG, om het recentste klachtenreglement te raadplegen.

 

Beroepsvereniging

JoySoulness is aangesloten bij de SNU en het NIBIG om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen.